page contents

                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
อุปกรณ์สถานีบริการน้ำมัน ทัสพาว                                                                                                                                                                                                                                                      

บริษัท ทัสพาว จำกัด  

ให้บริการกับลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศและในต่างประเทศใกล้เคียง   ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง สถานีบริการน้ำมัน และ ออกและก่อสร้างระบบการใช้น้ำมันหล่อลื่นในศูนย์บริการรถยนต์และอู่ซ่อมรถยนต์  รวมทั้งรับปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน ซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน พร้อมทั้งอะไหล่ต่างๆ   ด้วยทีมงานและ วิศวกรที่มีคุณภาพ   บริษัทเป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์ตู้จ่ายน้ำมันจากต่างประเทศที่ได้รับมาตรฐาน เป็นผู้ผลิตถังน้ำมันบนดินและถังน้ำมันใต้ดินทุกขนาด ตามแบบมาตรฐาน จากกระทรวงพลังงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

               

             

       

 

      

 

Visitors: 37,751