page contents

taspow channel  ทัสพาวแชนแนล ช่องทาง การนำเสนอความรู้ และเทคนิค ทางด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและ น้ำมันหล่อลื่น ให้กับผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สถานีบริการน้ำมัน ปั๊มน้ำมัน ผู้ประกอบการในกลุ่มต่างๆ ที่มีการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง  และน้ำมันหลื่อลื่น รวมถึง การแนะนำ เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้ประกอบการต้องใช้ในกรณี ที่จะต้องลงทุนด้านการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ทัสพาวแชนแนล จะรวบรวมเทคนิคและวิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์ เช่น การบำรุงรักษาตู้จ่ายน้ำมัน การเปลียนมือจ่าย สายจ่ายน้ำมัน เป็นต้น ซึ่งผู้ประกอบการสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง

Visitors: 52,896