page contents

ติดตั้งปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น

 

       ระบบการจัดการน้ำมันหล่อลื่น น้ำมันหล่อลื่น แยกได้เป็นหลายประเภท เช่น น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันไฮโดริค หรือ น้ำมันเครื่องจักรต่างๆ เป็นต้น ในอุตสาหกรรมที่มีความจำเป็นต้องใช้ ถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายอย่างหนึ่ง ที่มีควาามสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ การใช้งานน้ำมันหล่อลื่นส่วนใหญ่ถ้ามีการจำนวนมาก ผู้ประกอบการจะสั่งซื้อมาเป็นภาชนะบรรจุ 200 ลิตร หรือมากกว่า  จะทำให้ได้ต้นทุนที่ถูก การจะนำไปใช้งานนั้น ก็ขึ้นอยู่กับการใช้แต่ละครั้งว่าจะมีปริมาตรเท่าไร อุปกรณ์ในการสูบจ่ายจึงมีความจำเป็น เพื่อที่จะนำน้ำมันหล่อลื่นไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องมีการออกแบบ วางระบบการนำน้ำมันหล่อลื่นไปใช้งานในด้านต่างๆ อุปกรณ์ที่จำเป็นได้แก่ ปั๊มสูบจ่ายน้ำมันหล่อลื่น ระบบท่อส่ง มือจ่ายสายจ่าย และ มิเตอร์วัดปริมาตรน้ำมันหล่อลื่น เป็นต้น

 

ให้คำปรึกษา ออกแบบและก่อสร้างระบบการจ่ายน้ำมันหล่อลื่น

 ออกแบบระบบการจ่ายน้ำมันหล่อลื่น

 

ติดตั้งปั้มสูบจ่ายน้ำมันหล่อลื่น  ติดตั้งปั๊มสูบจ่ายน้ำมันหล่อลื่น


ผลิตถังบรรจุน้ำมันหล่อลื่นทุกขนาด

 ถังน้ำมันหล่อลื่น

 

 เดินท่อระบบจ่ายน้ำมันหล่อลื่น

 เดินท่อระบบจ่ายน้ำมันหล่อลื่น

 

 

Visitors: 52,895