การออกตรวจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ตาม พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542

ทัสพาว แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับการออกตรวจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542

 

สิ่งสำคัญในการตรวจสถานประกอบกิจการ

1.ตรวจสอบสถานที่ประกอบกิจการทุกประเภท ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

ยกตัวอย่าง

 ใบทะเบียนผู้ค้าน้ำมัน มาตรา11

ใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุม

 ตรวจสอบคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น

 

 2. ตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและระบบความปลอดภัยของภาชนะบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์

ยกตัวอย่าง

 ถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบท่อน้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องสูบ ตู้จ่ายน้ำมันและอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ตามแบบที่ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น

 

3.ตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย

สถานประกอบการต้องจัดให้มีอุปกรณ์ระงับอัคคีภัย ดังต่อไปนี้

        1.ต้องติดตั้งถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง หรือน้ำยาดับเพลิงขนาดไม่น้อยกว่า 6.8 กิโลกรัม

                จำนวน 2 ถัง ต่อตู้จ่ายน้ำมัน 1-4 ตู้จ่าย

                จำนวน 3 ถัง ต่อตู้จ่ายน้ำมัน 5-8 ตู้จ่าย

                ถ้าเกิน 8 ตู้จ่าย ต้องติดตั้งเพิ่มขึ้น 1 ถัง ต่อตู้จ่ายทุกๆ 1-3 ตู้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

         2.ถังดับเพลิง ต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาทุก 6 เดือน มีหลักฐานการตรวจสอบติดแขวนไว้ที่ถังดับเพลิง

          3.บริเวณตู้จ่ายน้ำมัน ต้องจัดให้มีป้ายเตือน โดยมี ข้อความ ลักษณะ และที่ตั้งดังต่อไปนี้

                3.1 ป้ายต้องมีข้อความอย่างน้อย

                                อันตราย,ดับเครื่องยนต์,ห้ามสูบบุหรี่,ห้ามก่อประกายไฟ,ปิดโทรศัพท์มือถือ

                3.2 ป้ายต้องมองเห็นชัดเจน อ่านได้ง่าย ความสูงของอักษร ไม่น้อยกว่า 2.50 เซนติเมตร

                3.3 ติดตั้งป้ายไว้ในที่ที่เห็นได้ง่าย

          4.ภายในสถานที่ประกอบกิจการควบคุม ต้องควบคุมดูแลมิให้มีการกระทำการใดๆ ที่ทำให้เกิดเปลวไฟหรือประกายไฟ

 

4.ตรวจสอบด้านบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ยกตัวอย่าง

กฎกระทรวงเรื่องคุณสมบัติ และการฝึกอบรบผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558

กำหนดให้ ผู้ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่3 ต้องจัดให้มี ผู้ที่ทำหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งผ่านการฝึกอบรม ตามกฎกระทรวงนี้ และได้รับบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานจากอธิบดี

5.ตรวจสอบการจัดทำประกันภัยความเสียหาย

ประกาศกระทรวงพลังงานเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับความเสียหายจากภัยอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓พ.ศ. ๒๕๕๗

 

ให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายแก่ผู้ได้รับ

ความเสียหายจากอัคคีภัยหรือการระเบิดอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ ๓

การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมน้ำมัน

ให้มีจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อครั้ง สำหรับการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

หรือค่ารักษาพยาบาล และความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหายไม่น้อยกว่าจำนวน ดังต่อไปนี้

 

(๑) คลังน้ำมัน จำนวนเงินเอาประกันภัย ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) สถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สาม จำนวนเงินเอาประกันภัย ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) สถานีบริการน้ำมันประเภท ก หรือประเภท ข จำนวนเงินเอาประกันภัย ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๔) สถานีบริการน้ำมันประเภท ค ลักษณะที่สอง จำนวนเงินเอาประกันภัย ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๕) สถานีบริการน้ำมันประเภท จ ลักษณะที่สอง จำนวนเงินเอาประกันภัย ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๖) สถานีบริการน้ำมันประเภท ฉ จำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นดังต่อไปนี้

สถานีบริการน้ำมันประเภท ฉ ที่เก็บน้ำมันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร จำนวนเงิน เอาประกันภัย ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

 สถานีบริการน้ำมันประเภท ฉ ที่เก็บน้ำมันเกิน ๕๐๐,๐๐๐ ลิตร จำนวนเงิน เอาประกันภัย ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 


บริษัท ทัสพาว จำกัด 

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 189/56 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี-พุทธมณฑลสาย 5 ตำบลบางเตย อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210


       สาขากาญจนบุรี : เลขที่ 63/15 หมู่ 6 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120


โทร :
 034-542945 , 081-5860690 , 063-2258270 , 092-6984440


E-mail : info@taspow.com 

ติดตามเราเพิ่มเติมได้ที่

            

Visitors: 97,903