Day Tank ถังสำรองน้ำมัน


      เครื่องสำรองไฟฟ้า เป็นสิ่งจำเป็นในกิจการที่ต้องใช้ไฟฟ้าตลอดเวลา หรือ เครื่องสูบน้ำดับเพลิงขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอาคารขนาดใหญ่

ต้องมีการใช้เครื่องสำรองไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ดังน้ัน จะต้องมีการสำรองน้ำมันเพื่อการใช้งานที่เพียงพอเสมอ 

ตามผู้ออกแบบกำหนดไว้ อุปกรณ์ที่จำเป็นก็คือ "ถังสำรองน้ำมัน" จะต้องพร้อมใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

"ทัสพาว" เราเล็งเห็นความสำคัญ จึงออกแบบและผลิต ถังสำรองน้ำมัน DAY TANK เพื่อการใช้งาน ตามแบบมาตรฐานกระทรวงพลังงาน

 

 

 

 

เครื่องสำรองไฟฟ้า และ ถังสำรองน้ำมัน

 

 

 

 

การเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อระหว่าง เครื่องสำรองไฟฟ้า และ ถังสำรองน้ำมัน

 

 

 

 

การขนส่งถังสำรองน้ำมัน

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 980,539