ผลงานการผลิตถังน้ำมัน

น้ำมันเป็นวัตถุอันตราย การกักเก็บน้ำมัน จะต้องกักเก็บไว้ในภาชนะบรรจุที่เหมาะสม และปลอดภัย 

และที่สำคัญมีกฏหมายควบคุม ดังนั้นธุรกิจ ที่จำเป็นต้องมีน้ำมันไว้ใช้เอง หรือ จำหน่าย จะต้องจัดเก็บ

น้ำมันให้ถูกต้อง ทัสพาวเราผลิต และจำหน่ายถังน้ำมันเชื้อเพลิงทุกชนิด ตามขนาดที่ต้องการ ด้วย

มาตรฐาน ตามกฏกระทรวงพลังงาน

Visitors: 911,418