เกี่ยวกับทัสพาว

บริษัท ทัสพาว จำกัด

    ด้วยประสบการณ์ในด้านธุรกิจน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น กว่า 20 ปี ในธุรกิจ จำหน่ายน้ำมัน ค้าปลีก ค้าส่ง รวมทั้งรับออกแบบและ ก่อสร้างสถานีบริการน้ำมัน ภายใต้การบริการงานของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์มาศออยล์ ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา  เพราะเราเองนั้นมีฐานลูกค้า ที่เป็นผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ทำให้เรารู้ ความต้องการของลูกค้า ได้เป็นอย่างดี ว่าลูกค้าต้องการอะไร ในปี 2554 จึงได้จัดตั้ง บริษัท ทัสพาว จำกัด ขึ้น และในปี 2556 เราได้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ PIUSI (พิวชี่) จากประเทศอิตาลี ในประเทศไทย เราให้บริการงานด้านการออกแบบและ ก่อสร้าง ระบบการจัดการน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ทั้งในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ผู้ประกอบการ และศูนย์บริการรถยนต์ อย่างครบวงจร พร้อมทั้งค้นหาเครื่องมือ และเทคโนโลยีต่างๆ จากต่างประเทศ เพื่อนำมาพัฒนาอุตสาหกรรมทางด้านนี้ ด้วยทีมงานที่มีความสามารถ และชำนาญงานเฉพาะทาง ด้วยมาตรฐานที่เชื่อถือได้

 


Vision วิสัยทัศน์


"เป็นผู้นำด้านระบบการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น"


Mission พันธกิจ


"ให้บริการวางระบบการบริหารจัดการ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยมาตรฐานสากล"


     นอกจากการคัดเลือกน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมแล้ว ระบบการจัดการใช้ น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะ ถือเป็นต้นทุนสินค้าอย่างหนึ่ง ที่มีผลต่อกำไรของกิจการ ถ้ามีการจัดการที่ดี จะทำให้ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือสำหรับการจัดการที่มีคุณภาพ เนื่องจากความต้องการในการใช้งาน ของลูกค้าค่อนข้างหลากหลาย ทางเราเองได้แยกกลุ่มของลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกันได้เป็นดังนี้

 

กลุ่มแรก กลุ่มสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือที่เรียกว่า ปั๊มน้ำมัน ขนาดก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณและการลงทุน ในกลุ่มลูกค้านี้มีความต้องการใช้เครื่องมือและระบบการจัดการ เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อจำหน่าย ดังนั้นอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ จึงต้องมีประสิทธิภาพสูงและะเที่ยงตรง ยกตัวอย่างเช่น ตู้จ่ายน้ำมัน Tatsuno, TPB จะต้องทนและเที่ียงตรงเพราะมีผลต่อการประกอบกิจการ และความเชื่อมั่นของลูกค้า  

 

กลุ่มที่สอง กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการ ลูกค้าในกลุ่มนี้จะเน้นเรื่องต้นทุนสินค้า และความสะดวกเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงหรือน้ำมันหล่อลื่น การจัดซื้อนั้นจะได้ต้นทุนที่ถูกกว่าไปเติมที่สถานีบริการน้ำมัน และไม่เสียเวลาในการเดินทาง สามารถควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องและ อุปกรณ์ในกลุ่มลูกค้านี้ เนื่องจาก ไม่ได้มีไว้ในเชิงพาณิชย์ (Non commercial) คือไม่ได้มีไว้เพื่อจำหน่าย แต่ไว้ไช้ในกิจการของตนเอง ฉนั้นอุปกรณืจึงไม่จำเป็นต้องมีเหมือนกับสถานีบริการน้ำมันทั่วไป ยกตัวอย่างเช่น ถังน้ำมัน ตู้จ่ายน้ำมัน Self Service MC, B.SMART เป็นต้น ที่มีการแสดงแต่จำนวนลิตร เพื่อดูยอดการเติมในแต่ละครั้ง ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเงิน ทำให้ต้นทุนของอุปกรณ์ถูกลง และอัตราการไหลต้องเร็ว เพราะส่วนใหญ่ในการเติมแต่ละครั้งจะเติมเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการเติมเป็นต้น รวมถึงระบบควบคุมการทำงานของตู้จ่าย ในรูปแบบของโปรแกรมควบคุม จะเป็นผู้ช่วยในการใช้งานได้เป็นอย่างดี มีไว้ให้พิจารณาเลือกตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

 

กลุ่มที่สาม กลุ่มศูนย์บริการรถยนต์ และอู่ซ่อมรถยนต์ ปัจจุบันการใ้ห้บริการของศูนย์บริการรถยนต์ หรืออู่ซ่อมรถยนต์ น้ำมันหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย เป็นต้น ก็เป็นสินค้าหลักที่มีไว้ให้บริการสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ ในศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถยนต์ ที่มีใช้น้ำมันหล่อลื่นไม่มากก็จะใช้ในรูปบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแกลลอน แต่ส่วนศูนย์บริการที่มีการใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ค่อนข้างจำนวนมาก ก็จะใช้ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถังเหล็ก 200 ลิตร หรือสั่งซื้อจากผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นมาเก็บไว้ในถังบรรจุขนาดใหญ่ ส่วนการนำไปใช้นั้นจะต้องมีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่มีคุณภาพ และทำให้การบริหารในส่วนนี้มีความแม่นยำเพื่อต้นทุนสินค้าที่ถูกลง ยกตัวอย่างเช่น  ปั๊มสูบน้ำมันน้ำมันหล่อลื่น Viscomat, ปั๊มดูดน้ำมันระบบใช้ลม P5.5 มิเตอร์วัดน้ำมันหล่อลื่น K400, มือจ่ายน้ำมันหล่อลื่น Easyoil, ตัววัดระดับน้ำมันในถัง Ocio และเทคโนโลยีจากอิตาลี ระบบควบคุมการใช้งานน้ำมันหล่อลื่น MCO 2.0 เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นภาพลักษณ์ของกิจการเพืือสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะเข้ามารับบริการได้เป็นอย่างดี

     บริษัท ทัสพาว จำกัด ให้บริการกับลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศและในต่างประเทศใกล้เคียง ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง สถานีบริการน้ำมัน และ ออกแบบและก่อสร้างระบบการใช้น้ำมันหล่อลื่นในศูนย์บริการรถยนต์และอู่ซ่อมรถยนต์ รวมทั้งรับปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน ซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน พร้อมทั้งอะไหล่ต่างๆ ด้วยทีมงานและ วิศวกรที่มีคุณภาพ บริษัทเป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์ตู้จ่ายน้ำมันจากต่างประเทศที่ได้รับมาตรฐาน เป็นผู้ผลิตถังน้ำมันบนดินและถังน้ำมันใต้ดินทุกขนาด ตามแบบมาตรฐาน จากกระทรวงพลังงาน

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ นำเข้า เครื่องวัด ทุกชนิด

ใบอนุญาตประกอบกิจการ ขาย เครื่องวัด ทุกชนิด

ใบอนุญาตประกอบกิจการ ผลิต เครื่องวัด ทุกชนิด

ใบอนุญาตประกอบกิจการซ่อม เครื่องวัด ทุกชนิด

Visitors: 885,741