เกี่ยวกับ บริษัท ทัสพาว จำกัด

 

Vision วิสัยทัศน์

 

"เป็นผู้นำด้านระบบการบริหารจัดการน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น"

 

Mission พันธกิจ


"ให้บริการวางระบบการบริหารจัดการ การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยมาตรฐานสากล"


      

      นอกจากการคัดเลือกน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น ที่มีคุณภาพและราคาเหมาะสมแล้ว ระบบการจัดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่น ก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเพราะ ถือเป็นต้นทุนสินค้าอย่างหนึ่ง ที่มีผลต่อกำไรของกิจการ ถ้ามีการจัดการที่ดี จะทำให้ผลประกอบการที่เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องมีเครื่องมือสำหรับการจัดการที่มีคุณภาพ เนื่องจากความต้องการในการใช้งาน ของลูกค้าค่อนข้างหลากหลาย ทางเราเองได้แยกกลุ่มของลูกค้าที่มีความต้องการที่แตกต่างกันได้ ดังนี้

 

กลุ่มแรก กลุ่มสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง หรือที่เรียกว่า "ปั๊มน้ำมัน" ขนาดก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณและการลงทุน    ในกลุ่มลูกค้านี้มีความต้องการใช้เครื่องมือและระบบการจัดการ เพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อจำหน่าย ดังนั้นอุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ จึงต้องมีประสิทธิภาพสูงและะเที่ยงตรง

ยกตัวอย่างเช่น ตู้จ่ายน้ำมัน TatsunoTPB จะต้องทนและเที่ยงตรงเพราะมีผลต่อการประกอบกิจการ และความเชื่อมั่นของลูกค้า  

 

กลุ่มที่สอง กลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และหน่วยงานราชการ ลูกค้าในกลุ่มนี้จะเน้นเรื่องต้นทุนสินค้า และความสะดวกเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงหรือน้ำมันหล่อลื่น การจัดซื้อนั้นจะได้ต้นทุนที่ถูกกว่าไปเติมที่สถานีบริการน้ำมัน และไม่เสียเวลาในการเดินทาง สามารถควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันหล่อลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เครื่องและ อุปกรณ์ในกลุ่มลูกค้านี้ เนื่องจาก ไม่ได้มีไว้ในเชิงพาณิชย์ (Non commercial) คือไม่ได้มีไว้เพื่อจำหน่าย แต่ไว้ไช้ในกิจการของตนเอง ฉนั้นอุปกรณ์จึงไม่จำเป็นต้องมีเหมือนกับสถานีบริการน้ำมันทั่วไป

ยกตัวอย่างเช่น ถังน้ำมัน ตู้จ่ายน้ำมัน Self Service MCB.SMART เป็นต้น ที่มีการแสดงแต่จำนวนลิตร เพื่อดูยอดการเติมในแต่ละครั้ง ไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเงิน ทำให้ต้นทุนของอุปกรณ์ถูกลง และอัตราการไหลต้องเร็ว เพราะส่วนใหญ่ในการเติมแต่ละครั้งจะเติมเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการเติมเป็นต้น

รวมถึงระบบควบคุมการทำงานของตู้จ่าย ในรูปแบบของโปรแกรมควบคุม จะเป็นผู้ช่วยในการใช้งานได้เป็นอย่างดี มีไว้ให้พิจารณาเลือกตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย

 

กลุ่มที่สาม กลุ่มศูนย์บริการรถยนต์ และอู่ซ่อมรถยนต์ ปัจจุบัน การให้บริการของศูนย์บริการรถยนต์ หรืออู่ซ่อมรถยนต์ น้ำมันหล่อลื่น ได้แก่ น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย เป็นต้น ก็เป็นสินค้าหลักที่มีไว้ให้บริการสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ ในศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถยนต์ ที่มีใช้น้ำมันหล่อลื่นไม่มากก็จะใช้ในรูปบรรจุภัณฑ์ที่เป็นแกลลอน แต่ส่วนศูนย์บริการที่มีการใช้น้ำมันหล่อลื่นที่ค่อนข้างจำนวนมาก ก็จะใช้ในรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นถังเหล็ก 200 ลิตร หรือสั่งซื้อจากผู้ผลิตน้ำมันหล่อลื่นมาเก็บไว้ในถังบรรจุขนาดใหญ่ ส่วนการนำไปใช้นั้นจะต้องมีอุปกรณ์ และเครื่องมือที่มีคุณภาพ และทำให้การบริหารในส่วนนี้มีความแม่นยำ เพื่อต้นทุนสินค้าที่ถูกลง 

ยกตัวอย่างเช่น  ปั๊มดูดน้ำมันหล่อลื่น Viscomatปั๊มดูดน้ำมันระบบใช้ลม P5.5 มิเตอร์วัดน้ำมันหล่อลื่น K400มือจ่ายน้ำมันหล่อลื่น Easyoilตัววัดระดับน้ำมันในถัง Ocio และเทคโนโลยีจากอิตาลี ระบบควบคุมการใช้งานน้ำมันหล่อลื่น MCO 2.0 เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ถือเป็นภาพลักษณ์ของกิจการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะเข้ามารับบริการได้เป็นอย่างดี      

      

      บริษัท ทัสพาว จำกัด ให้บริการกับลูกค้าครอบคลุมทั่วประเทศและต่างประเทศใกล้เคียง ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง สถานีบริการน้ำมัน และ ออกแบบและก่อสร้างระบบการใช้น้ำมันหล่อลื่นในศูนย์บริการรถยนต์และอู่ซ่อมรถยนต์ รวมทั้งรับปรับปรุงสถานีบริการน้ำมัน ซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน พร้อมทั้งอะไหล่ต่าง ๆ ด้วยทีมงานและวิศวกรที่มีคุณภาพ บริษัทเป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์ตู้จ่ายน้ำมันจากต่างประเทศที่ได้รับมาตรฐาน เป็นผู้ผลิตถังน้ำมันบนดินและถังน้ำมันใต้ดินทุกขนาด ตามแบบมาตรฐาน จากกระทรวงพลังงาน

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ

 

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ นำเข้า เครื่องวัด ทุกชนิด

 

 

 

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ ขาย เครื่องวัด ทุกชนิด

 

 

 

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการ ผลิต เครื่องวัด ทุกชนิด

 

 

 

 

ใบอนุญาตประกอบกิจการซ่อม เครื่องวัด ทุกชนิด

 

Visitors: 1,006,387