ปัจจัยที่กำหนดต้นทุนราคาน้ำมัน

เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

-

ภาษีสรรพสามิตและภาษีอื่นๆ

  1. ภาษีสรรพสามิต - ภาษีที่คิดจากปริมาณน้ำมันเมื่อส่งออกจากโรงกลั่นหรือคลังน้ำมัน ภาษีนี้เรียกเก็บในอัตราคงที่

  2. .ภาษีเทศบาล - ภาษีเรียกเก็บเพื่อบำรุงท้องถิ่น คิดเป็น 10% ของภาษีสรรพสามิต 

  3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ภาษีที่คิดจากราคาน้ำมันที่ขาย ณ สถานีบริการน้ำมัน

  4. กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง - กองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง 

  5. กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน - กองทุนที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบาย อนุรักษ์พลังงาน

 

 

 

 

ค่าการตลาด

  1. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการคลังน้ำมัน

  2. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้ำมันจากคลังน้ำมันไปยังสถานีบริการ

  3. ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป การขายและการตลาด

  4. ค่าใช้จ่าย ณ สถานีบริการ เช่น ค่าแรง พนักงาน ค่าเช่าที่ดิน และค่าสาธารณูปโภคต่างๆ

  5. กำไรในการขายส่งและขายปลีก

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

https://www.shell.co.th/th_th/motorists/shell-fuels/fuel-price/what-sets-prices.html

Visitors: 683,721